Privacyverklaring

INLEIDING

Deze verklaring is van toepassing op alle door FanWork Marketing geleverde producten en diensten. FanWork Marketing, gevestigd te Proostwetering 107, 3543 AC in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

FanWork Marketing verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die FanWork Marketing van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door FanWork Marketing in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Naam

Bedrijfsnaam

Adresgegevens

Telefoonnummer (mobiel en/of vast)

E-mailadres

Bankgegevens

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

FanWork Marketing verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van FanWork Marketing, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit FanWork Marketing. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van FanWork Marketing. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
  • Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is FanWork Marketing gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt FanWork Marketing zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

FanWork Marketing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

FanWork Marketing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. FanWork Marketing gebruikt technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook worden analytische cookies gebruikt (Google Analytics) om websiteverkeer te kunnen meten en analyseren. Gegevens worden niet gedeeld met Google of derden. Gegevens zijn geanonimiseerd. Lees meer in onze cookieverklaring.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@fanworkmarketing.nl. Wij zullen u hierover binnen 14 dagen informeren.

BEVEILIGING

FanWork Marketing hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. FanWork Marketing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij FanWork Marketing toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval FanWork Marketing gebruik maakt van de diensten van derden, zal FanWork Marketing in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

VRAGEN

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@fanworkmarketing.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25-10-2020