Algemene voorwaarden

LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN FANWORK MARKETING BV

 

1: Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.

“FWMAR”: FanWork Marketing BV, gevestigd op de Proostwetering 107, 3543 AC Utrecht.
1.2.
“Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of andere entiteit, zowel privaat- als publiekrechtelijk, die op eigen naam als eisende en verwerende in procedures kan optreden, alsmede de rechtsopvolgers en cessionarissen van zijn rechten of verplichtingen onder de overeenkomst tot het verlenen van diensten, die aan FWMAR werk opdraagt.

1.3.

“Overeenkomst tot het verlenen van diensten”: de overeenkomst, waarbij FWMAR zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoeding te betalen.

1.4.

“Partijen”: FWMAR ter ene zijde en opdrachtgever aan andere zijde.

1.5.

“Plaats van vestiging”: het adres van FWMAR en van opdrachtgever zoals genoemd in de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

 

2: Toepasselijkheid.

2.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, jaarplannen, werkzaamheden en overeenkomsten tot dienstverlening aan FWMAR. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij expliciet anders vermeld door FWMAR. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met wijzigingen van deze voorwaarden.

2.2.

Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend, indien en voor zover deze door FWMAR zijn aanvaard.

2.3.

De opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst; zij zijn slechts bedoeld als summiere aanduiding van het onderwerp van het desbetreffende artikel.

2.5.

M.b.t. het boeken van artiesten gelden, naast deze voorwaarden, tevens onze algemene bepalingen m.b.t. het boeken van artiesten.

 

3: Totstandkoming, verbintenissen en overeenkomsten.

3.1.

Alle aanbiedingen, jaarplannen, offertes of kostenschattingen van FWMAR zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld of schriftelijk bevestigd door FWMAR.

3.2.

FWMAR is bevoegd om haar aanbiedingen, jaarplannen, offertes of kostenschattingen binnen vier werkdagen na acceptatie door opdrachtgever in te trekken.

3.3.

FWMAR kan de overeenkomst tot het verlenen van diensten ter bevestiging schriftelijk vastleggen. FWMAR kan dan van opdrachtgever verlangen ieder blad te paraferen en aan het slot te ondertekenen.

 

4: Opdrachtuitvoering.

4.1.

De verbintenissen die ten laste van FWMAR voortkomen uit overeenkomsten tot het verlenen van diensten, worden door FWMAR en opdrachtgever gekenmerkt als inspanningsverbintenissen, behoudens afwijkende duiding door Nederlands recht of enige nadere overeenkomst tussen FWMAR en opdrachtgever.

4.2.

Het eventueel inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan in overleg met opdrachtgever geschieden. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.

4.3.

Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat FWMAR op geen enkele wijze gehinderd wordt in de uitvoering van de opdracht.

4.4.

Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat FWMAR tijdig kan beschikken over een ruimte die FWMAR geschikt acht ter uitvoering van de opdracht.

4.5.

Voor zover de dienstverlening door FWMAR de organisatie van enigerlei evenement betreft, verklaart opdrachtgever nu voor alsdan volledig bekend te zijn met de soort en aard van het te organiseren evenement en de prestaties, aard en inhoud van het programma voor het evenement. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met vijftien minuten pauze per gecontracteerd uur tijdens het evenement door degene of degenen die het feitelijke evenement uitvoeren. Een verzoek van de opdrachtgever tot verlening van de duur van het evenement nadat de overeenkomst tot het verlenen van diensten reeds is besloten, kan door FWMAR worden geweigerd of als meerwerk worden beschouwd. Het daadwerkelijke tijdstip van het einde van het evenement geldt dan als basis voor de berekening van het meerwerk.

4.6.

Opdrachtgever garandeert de veiligheid van alle bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van FWMAR en zal alle noodzakelijke of noodzakelijk geachte maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Indien nodig zal opdrachtgever nader te bepalen veiligheidsrisico’s ten behoeve van FWMAR verzekeren.

 

5: Opdrachtduur.

5.1.

De duur van de uitvoering van de opdracht en enige daaraan verbonden offertes, werkzaamheden of kostenschattingen, is gebaseerd op de informatie zoals verstrekt door opdrachtgever.

5.2.

De termijn, binnen welke de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan door opdrachtgever worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van FWMAR. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, niet van FWMAR kan worden gevergd dat de opdracht binnen overeengekomen termijn wordt uitgevoerd, heeft FWMAR recht dienovereenkomstige termijnverlenging of wijziging van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, of kan FWMAR de overeenkomst tot dienstverlening ontbinden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8.

5.3.

Indien een tussentijdse wijziging van de werkzaamheden zoals beschreven in 5.2. het overeengekomen honorarium waarschijnlijk zal beïnvloeden, zal FWMAR opdrachtgever hiervan tijdig berichten. De verrekening van het meerwerk geschiedt door bijbetaling, dat FWMAR factureert na uitvoering van het meerwerk.

 

6: Honorering.

6.1. De dienstverlening van FWMAR geschiedt tegen vooraf bepaald budget. Deze budgetten zijn opgenomen in de offerte of in het jaarplan.

6.2.

Het honorarium en de kosten van FWMAR worden uitgedrukt in Nederlandse valuta exclusief eventuele B.T.W. en exclusief de kosten voor de vergunning bij de betreffende Gemeente (leges).

 

7: Betaling.

7.1.

Betaling van de facturen van FWMAR dient binnen veertien dagen na factuurdatum op een ten name van FWMAR staande rekening te zijn bijgeschreven.

7.2.

Indien opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten verschuldigde betalingen niet tijdig heeft verricht, heeft FWMAR aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, tot aan de dag waarop de factuur volledig is voldaan, zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling of aanzegging is vereist.

7.3.

Alle door FWMAR gemaakte kosten ter incassering van betaling door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor deze kosten hanteert FWMAR het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.4.

Betalingen van opdrachtgever strekken ten eerste tot vermindering van de incassokosten en ten tweede tot betaling van het oorspronkelijke bedrag.

7.5.

Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn verplichtingen tot betaling te compenseren met enige vermeende schuld van welke aard dan ook van FWMAR bij opdrachtgever.

7.6.

Indien FWMAR goederen verhuurt aan opdrachtgever, dient de huurprijs te worden voldaan door bijschrijving van de huur op een rekening van FWMAR voordat de huur intreedt dan wel voordat de huurder de beschikking over het gehuurde heeft.

7.7.

Het door opdrachtgever niet voldoen aan de verplichtingen die in dit artikel zijn uiteengezet, wordt als een toekenbare tekortkoming jegens FWMAR beschouwd. FWMAR kan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tot het verlenen van diensten opschorten. Indien FWMAR daar aanleiding toe acht, kan zij van opdrachtgever genoegzame zekerheid vragen voordat FWMAR uitvoering aan de opdracht geeft krachtens de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

7.8.

Indien de opdracht aan FWMAR is gegeven door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

7.9
Indien FWMAR beslist om een evenement afgelasten i.v.m. de weersomstandigheden, dan zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Een afgelasting vindt plaats bij een waarschuwingscode van het KNMI, onweer, of windkracht hoger dan windkracht 5, of een andere onveilige situatie. In dit laatste geval zullen opdrachtgever en FWMAR samen een beslissing nemen. 

 

8: Ontbinding.

8.1.

Indien door overmacht, waaronder is begrepen ziekte van de medewerkers van FWMAR die zijn aangesteld ter uitvoering van de opdracht, ziekte of door andere redenen afwezige maar door FWMAR geboekte uitvoerders van evenementen, staking van het personeel van FWMAR, bedrijfsstoornissen op de plaats van vestiging van opdrachtgever of andere niet voor rekening van FWMAR komende factoren, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het door of namens opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, de opdracht niet of niet redelijkerwijze kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de overeenkomst tot dienstverlening, is FWMAR bevoegd de overeenkomst tot dienstverlening te ontbinden, in welk geval zij opdrachtgever per aangetekend schrijven zal berichten onder behoud van alle aanspraken op betaling door opdrachtgever voor tot het tijdstip van ontbinding verrichtte werkzaamheden door FWMAR.

8.2.

Bij surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van één der partijen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst tot het verlenen van diensten te beëindigen op de wijze zoals beschreven in 8.1.

8.3.

Indien de opdrachtgever de opdracht vóór de uitvoering annuleert, is de opdrachtgever aan FWMAR verschuldigd:

–  bij annulering langer dan drie maanden voor de uitvoering/aflevering: 10% van de overeengekomen omzet

–  bij annulering meer dan twee maanden voor de uitvoering/aflevering: 50% van de overeengekomen omzet

–  bij annulering meer dan één maand voor de uitvoering/aflevering: 100% van de overeengekomen omzet

8.4.

Indien en voorzover FWMAR reeds vóór het tijdstip van annulering verplichtingen met of jegens derden is aangegaan, is de opdrachtgever gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten volledig te voldoen.

 

9: Aansprakelijkheid.

9.1.

Iedere aansprakelijkheid van FWMAR met uitzondering van aansprakelijkheid voor winstderving en andere gevolgschade, is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat FWMAR voor haar werkzaamheden van opdrachtgever heeft ontvangen, met een maximum van 5.000,00 euro – of, voor zover FWMAR daartoe strekkende verzekering voor mocht hebben afgesloten, tot het bedrag dat in het betreffende geval door die verzekering mocht worden vergoed, tenzij leidinggevenden van FWMAR opzettelijk of door grove schuld, schade hebben veroorzaakt.

9.2.

FWMAR is niet aansprakelijk voor winstderving of andere gevolgschade bij opdrachtgever bij niet- of gebrekkig nakomen van de overeenkomst tot het verlenen van diensten door FWMAR.

9.3.

FWMAR is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door derden die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht tot het verlenen van diensten.

 

9.4.

Opdrachtgever verleent FWMAR vrijwaring voor alle aanspraken van derden, uit hoofde van schade aan goederen van derden die door FWMAR aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ter uitvoering van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of andere aanspraken van derden jegens FWMAR in verband met de uitvoering van de opdracht.

9.5.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade toegebracht of ontstaan door opdrachtgever, diens medewerkers of door derden, tijdens de uitvoering van de opdracht, waardoor schade toegebracht of ontstaan tijdens de uitvoering van het te organiseren evenement.

9.6.

In geval van schade die door FWMAR in eerste instantie wordt geschat als zijnde kleiner dan 750,00 euro geschiedt de expertise ter vaststelling van het schadebedrag door FWMAR. Bij een schade door FWMAR geschat vanaf 750,00 euro wordt in overleg met opdrachtgever een schadebureau ingeschakeld.

9.7.

Alle rechtsvorderingen ingesteld tegen FWMAR verjaren na één jaar na beëindiging van de overeenkomst tot het verlenen van diensten.

 

10: Berichtgevingen.

Alle berichtgevingen tussen partijen zullen worden geacht geldig te zijn overgebracht wanneer geadresseerd zoals aangegeven in de overeenkomst tot het verlenen van diensten. Bij adreswijzigingen van een partij dient de andere partij terstond worden bericht.

 

11: Contractdatum.

Indien schriftelijk overeengekomen zal op de overeenkomst tot het verlenen van diensten voor partijen bindend zijn vanaf de datum, waarop de laatste partij die overeenkomst heeft ondertekend.

 

12: Beslechting van geschillen.

Alle geschillen, welke ook -daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd die naar aanleiding van de overeenkomst tot het verlenen van diensten of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en FWMAR mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Utrecht.

© 2020 FanWork Marketing BV